Banner met afbeeldingen
 • Wonen

Tekst (1 kolom)

Bouwen en wonen

De Metropoolregio Amsterdam is een economisch sterke regio. Dat leidt tot een sterke bevolkingsgroei en grote woningvraag. Alles wijst erop dat de vraag naar woningen in deze regio de komende decennia blijft groeien. De vraag naar woningen wordt versterkt doordat huishoudens steeds kleiner worden, o.a. als gevolg van de vergrijzing. Tot 2040 zijn in de MRA nog circa 250.000 nieuwe woningen nodig om aan de woningvraag te voldoen, een enorme opgave.

De mogelijke locaties voor de bouw van woningen zijn door de Metropoolregio Amsterdam in beeld gebracht met een online viewer. Deze digitale kaart is een eerste resultaat van een van de acties uit de MRA Actie Agenda 2016-2020. Hierin is afgesproken dat alle MRA-gemeenten de aanpak van de woningbouwopgave afstemmen en de binnenstedelijke woningbouwmogelijkheden voor elkaar inzichtelijk maken. Naast de woningbouwlocaties biedt de kaart inzicht in onder meer milieucontouren, locaties van OV-knooppunten, tram- en busverbindingen, geluidscontouren van Schiphol en vliegveld Lelystad, Natura 2000-gebieden, Ecologische Hoofdstructuur, geluidzones en grondwatergebieden.

Het faciliteren van de groei van het aantal woningen in de Metropoolregio Amsterdam is belangrijk voor het behoud van de sterke economische concurrentiepositie. Om een aantrekkelijke en betaalbare woningmarkt te zijn waar mensen graag wonen en om te zorgen dat er in de regio voldoende arbeidspotentieel aanwezig is. De gezamenlijke inzet is vooral gericht op het stimuleren van de woningproductie. Hier wordt bijvoorbeeld vorm aan gegeven door bestaande woningbouwplannen versneld uit te voeren, en knelpunten met elkaar op te lossen. Daarnaast wordt gezocht naar mogelijkheden voor intensivering van programma’s en naar nieuwe locaties. Binnenstedelijk bouwen en zo veel mogelijk woningbouw rond knooppunten van OV zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.

Uitdaging is zo goed mogelijk in te spelen op de actuele woningvraag, met aandacht voor diverse groepen woningzoekenden en dus een divers aanbod van woningtypen/ woonmilieus en prijssegmenten. Betaalbaarheid is hierin een belangrijk aandachtspunt. Het creëren van het diverse woonaanbod gebeurt zowel door te investeren in de bestaande voorraad, als door transformatie en door nieuwbouw. Vanuit het belang van een sterke economische regio is er extra aandacht voor de mogelijkheden van internationals en pas afgestudeerden.

Download hier het Jaarprogramma Bouwen en Wonen MRA 2018.

Samenwerking

Op basis van de MRA Agenda stemmen gemeenten fasering en programmering van de woningbouwplannen met elkaar af. Die afstemming bestaat uit het uitwisselen van informatie en inzicht in de feitelijke ontwikkelingen op de regionale woningmarkt. Dit gebeurt onder meer door het monitoren van zowel de beschikbare harde en zachte plancapaciteit en van de daadwerkelijke jaarlijkse woningproductie. Ook wordt voor het eerst het regionale woonwensenonderzoek Wonen in de Metropoolregio Amsterdam (WiMRA) in de gehele MRA gehouden. Op basis van het gezamenlijk inzicht worden opgaven geformuleerd waaraan gezamenlijk gewerkt wordt.

Tekst (3 kolommen)

Werkwijze

Op MRA-niveau vindt afstemming plaats in het Platform Ruimte. Binnen het platform Ruimte zijn er drie portefeuillehoudersoverleggen, waaronder Wonen. In dit overleg worden ervaringen en kennis gedeeld en vindt coördinatie plaats van afspraken en strategie op het gebied van bouwen en wonen.

Leden

De deelregio’s zijn via 1 of 2 bestuurders vertegenwoordigd in het portefeuillehoudersoverleg Wonen:

 • Tjeerd Herrema, deelregio Almere-Lelystad
 • Lex Scholten, deelregio Amstelland-Meerlanden
 • Tom Horn, deelregio Amstelland-Meerlanden
 • Laurens Ivens, gemeente/deelregio Amsterdam
 • Marianne Verhagen, deelregio Gooi en Vechtstreek
 • Floor Bal, deelregio IJmond
 • Joyce Langenacker, deelregio Zuid-Kennemerland
 • Jeroen Olthof, deelregio Zaanstreek-Waterland
 • Hans Krieger, deelregio Zaanstreek-Waterland
 • Joke Geldhof, provincie Noord-Holland
 • Jaap Lodders, provincie Flevoland

Secretaris

Koert-Jan van Hees en Muk van Ravels
: k.van.hees@metropoolregioamsterdam.nl
: m.van.ravels@metropoolregioamsterdam.nl

Ambtelijk coördinator Bouwen en Wonen:
Bob van der Zande