Banner met afbeeldingen
  • Metropoolregio Amsterdam

Tekst (1 kolom)

Over de Metropoolregio Amsterdam

De Metropoolregio Amsterdam is het samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland en Flevoland, 32 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam. Elke gemeente en deelregio brengt kwaliteiten in die het totaal versterken. De kracht van de MRA is de diversiteit, zowel economisch als stedelijk en landschappelijk.


De metropoolregio omvat een gevarieerd gebied en strekt zich uit van IJmuiden tot Lelystad en van Beemster tot Haarlemmermeer. De regio beschikt onder meer over twee luchthavens, zeehavens, het financiële centrum van Nederland, de bloemenveiling van Aalsmeer, Media Valley en clusters van creatieve bedrijven. Daarnaast kenmerkt de regio zich door tal van aantrekkelijke historische steden en een grote landschappelijke variëteit.

De Metropoolregio Amsterdam behoort tot de Europese top vijf van economisch sterke regio’s en heeft begin 2016 een agenda opgesteld voor de toekomst. Prioriteit heeft het aanjagen van de economie, het verbeteren van de bereikbaarheid en het bouwen van woningen. Dit laatste is extra urgent vanwege de populariteit van de metropoolregio onder woningzoekenden. Op economisch gebied wil de MRA een voortrekkersrol vervullen in de kennis- en circulaire economie. Duurzaamheid staat eveneens hoog op de actielijst. Hetzelfde geldt voor het versterken van de landschappelijke elementen, met aandacht voor het uitbreiden van zowel de recreatiemogelijkheden als de natuurbeleving.

MRA-brochure
Download hier de brochure Werken aan de toekomst - Metropoolregio Amsterdam 2019.

Jaarplanning
Download hier de jaarplanning van de diverse overleggen en bijeenkomsten die in MRA-verband worden georganiseerd.

- Jaarplanning 2019
- Jaarplanning 2020
- Jaarplanning 2021

Informatie ter ondersteuning van collegeakkoorden en raadsprogramma's
Op deze pagina vindt u informatie ter ondersteuning van het opstellen van collegeakkoorden en raadsprogramma's.

Deelnemers

Binnen de Metropoolregio Amsterdam werken de MRA-partners; 2 provincies, 32 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam vanuit een gedeelde visie aan een krachtige, innovatieve economie, snellere verbindingen en voldoende en aantrekkelijke ruimte voor wonen, werken en recreëren. Zij worden ondersteund door een klein, slagvaardig MRA Bureau waarin de platforms Economie, Ruimte en Mobiliteit nauw met elkaar samenwerken.

Gemeenten
Aalsmeer, AlmereAmstelveen, Amsterdam, Beemster, Beverwijk, Blaricum, Bloemendaal, Diemen, Edam-Volendam, Gooise MerenHaarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Hilversum, Huizen, Landsmeer, Laren, Lelystad, Oostzaan, Ouder-Amstel, PurmerendUitgeest, Uithoorn, Velsen, Waterland, Weesp, Wijdemeren, Wormerland, Zaanstad, Zandvoort.

Provincies
Noord-Holland
Flevoland

Vervoerregio Amsterdam
Vervoerregio

Tekst (1 kolom)

Regiegroep

De bestuurlijke Regiegroep is bestuurlijk opdrachtgever van het bureau.

Evaluatie bestuurlijke samenwerking

In oktober 2018 is door de Regiegroep besloten om de samenwerking te evalueren. Het MRA-convenant is in 2017 getekend en de evaluatie van de eerste twee jaar samenwerking is een bestuurlijke opdracht. Het doel van de bestuurders is de samenwerking te versterken. Klik hier voor de voorpublicatie van het evaluatierapport van de MRA-samenwerking (gepubliceerd op 29 juli 2019).

Tekst (3 kolommen)

Samenstelling MRA Regiegroep
Amsterdam 
Amsterdam
Almere 

Amstelland-Meerlanden
Amstelland-Meerlanden
Amstelland-Meerlanden
Gooi en Vechtstreek
Gooi en Vechtstreek
Gooi en Vechtstreek
IJmond  
Lelystad
Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland
Provincie Flevoland
Provincie Flevoland
Zaanstreek-Waterland
Zaanstreek-Waterland
Zaanstreek-Waterland
Zuid-Kennemerland
Zuid-Kennemerland
Portefeuillehouder MRA Agendacommissie
Portefeuillehouder MRA Agendacommissie
Portefeuillehouder MRA Agendacommissie

Portefeuillehouder MRA Agendacommissie

Burgemeester, Femke Halsema, voorzitter
Vacant
Burgemeester, Franc Weerwind, tweede vicevoorzitter
Burgemeester Amstelveen, Tjapko Poppens
Wethouder Ouder-Amstel, Marian van der Weele
Burgemeester Uithoorn, Pieter Heiliegers
Burgemeester Hilversum, Pieter Broertjes
Wethouder Gooise Meren, Alexander Luijten 
Wethouder Hilversum, Wimar Jaeger
Wethouder Velsen, Jeroen Verwoort
Burgemeester, Ina Adema
Commissaris van de Koning, Arthur van Dijk, eerste vicevoorzitter
Vacant
Commissaris van de Koning, Leen Verbeek
Gedeputeerde, Jop Fackeldey
Burgemeester Purmerend, Don Bijl
Burgemeester Zaanstad, Jan Hamming
Burgemeester Waterland, Luzette Kroon
Burgemeester Haarlem, Jos Wienen
Wethouder Zandvoort, Ellen Verheij-de Haas
Portefeuillehouder Lobby/PA, Marja Ruigrok
Vacant
Portefeuillehouder Nieuwe MRA Agenda, Maaike Veeningen
Portefeuillehouder Communicatie, Robbert Berkhout

Tekst (3 kolommen)

Samenstelling MRA Agendacommissie
        
Platform Economie              
Platform Ruimte                  
Platform Ruimte                  
Platform Mobiliteit              
Platform Mobiliteit               

Vacant
Robbert Berkhout
Maaike Veeningen
Vacant
Vacant
Marja Ruigrok


Voorzitter, portefeuille Algemene Zaken
Vicevoorzitter, portefeuille Communicatie
Portefeuille Nieuwe MRA Agenda
Portefeuille Governance
Portefeuille Financiën
Portefeuille Europa, Lobby en Public Affairs

Tekst (1 kolom)

Platforms

De MRA telt drie platforms: Ruimte, Economie, Mobiliteit. Deze zijn samengesteld uit wethouders en gedeputeerden. Onder het platform Ruimte vallen de portefeuillehoudersoverleggen Wonen, Duurzaamheid en Landschap. Op basis van de MRA Agenda en werkplannen bepalen de platforms welke acties de MRA oppakt, wie hierbij optreedt als bestuurlijk trekker en welke ambtelijke ondersteuning hiervoor noodzakelijk is.

Tekst (3 kolommen)

Platform Ruimte

Het Platform Ruimte verzorgt de afstemming van regionale ruimtelijke ontwikkelingen en planvorming. Dit platform komt circa vier keer per jaar bijeen. Speciale aandacht is er voor de onderwerpen Duurzaamheid, Landschap en Wonen.

LEES MEER

Platform Mobiliteit

Centrale invalshoek voor het Platform Mobiliteit is het bevorderen van de (internationale) bereikbaarheid van de Metropoolregio Amsterdam. Centraal op de agenda staan majeure infrastructuurprojecten en ontwikkelingsstrategieën voor verkeer en vervoer.

LEES MEER

Platform Economie

Globalisering en Europese integratie leiden tot stevige veranderingen in de economische structuur. Het Platform Economie richt zich op de uitdagingen die hieruit voortvloeien.

LEES MEER
Tekst (uitklapbaar)
MRA organisatie in beeld

Korte beschrijving

De raden en staten van worden door de eigen colleges actief geïnformeerd en betrokken bij de activiteiten van de regionale MRA-samenwerking. De MRA-samenwerking treedt daarmee niet in de formele relatie tussen volksvertegenwoordigers en bestuurders op punt van kaderstelling en controle.

De bestuurders van alle colleges zijn op tal van terreinen en in verschillende vormen actief binnen de eigen deelregio. Daarnaast werken zij  op MRA-schaal binnen de drie inhoudelijke platforms aan de activiteiten van de MRA agenda. Door de aanpak van onderwerpen op deelregioniveau in combinatie te brengen met de integrale afstemming op MRA niveau wordt de MRA actieagenda uitgevoerd. Binnen de drie platforms zijn specifieke portefeuillehoudersoverleggen actief.

De Agendacommissie, gevormd door uit iedere platform twee bestuurders, draagt zorgt voor de integrale coördinatie. De Regieroep, bestaande uit vertegenwoordigers van iedere deelregio, provincie en de Vervoerregio, behartigt het regionale belang en komt tweemaal per jaar bijeen om de voortgang van de samenwerking te monitoren en te evalueren.

 Begripsomschrijvingen

  • Vertegenwoordigende organen: de gemeenteraden van de gemeenten, de provinciale staten van de provincie en het algemeen bestuur van de Vervoerregio Amsterdam.
  • Colleges: de colleges van burgemeesters en wethouders en de colleges van gedeputeerde staten.
  • Deelregio: een cluster van een aantal gemeenten uit de MRA die samenwerken ten behoeve van de onderlinge afstemming, voorbereiding van de samenwerking met andere deelregio’s en de uitvoering van regionale activiteiten. De volgende zeven deelregio’s vormen het uitgangspunt: Zaanstreek-Waterland, Zuid-Kennemerland, Amstelland-Meerlanden, Almere-Lelystad, Gooi & Vechtstreek, Amsterdam en IJmond.
  • Platform: een bestuurlijk overleg over een beleidsterrein of samenhangende beleidsterreinen.
  • PHO: portefeuillehoudersoverleg van een specifiek onderwerp.
  • Agendacommissie: een commissie van bestuurders belast met de dagelijkse coördinatie van de samenwerking van de MRA.
  • Regiegroep: een overleg van vertegenwoordigers van de deelnemers voor de monitoring van de samenwerking in de MRA.
  • MRA Bureau: de ambtelijke ondersteuning van de MRA georganiseerd vanuit een ondersteunend centraal bureau.
Tekst (1 kolom)

MRA Bureau

De organisatie van de Metropoolregio Amsterdam wordt ondersteund door een klein bureau dat de MRA-samenwerking coördineert en initieert. Hierbij werkt het bureau intensief samen met de leden van de MRA: de provincies Noord-Holland en Flevoland, de 33 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam.

Tekst (3 kolommen)

Rijk van Ark
Directeur MRA Bureau
: 06 12 99 17 23
: r.van.ark@metropoolregioamsterdam.nl

Miranda Bekooy
Office manager/ Directiesecretaresse
: 06 30 06 78 46
: m.bekooy@metropoolregioamsterdam.nl

Remco Rienties
Directiesecretaris, Secretaris Economie en Programmamanager Toerisme
: 06 20 00 24 47
: r.rienties@metropoolregioamsterdam.nl

Paul Menting
Projectleider Verstedelijkingsstrategie
: 06 22 56 24 34
: p.menting@metropoolregioamsterdam.nl

Martin Bekker
Secretaris Economie
: 06 31 92 41 03
: m.bekker@metropoolregioamsterdam.nl

David Quarles van Ufford
Secretaris Ruimte
: 06 11 90 45 92
: d.quarles.van.ufford@metropoolregioamsterdam.nl

Steef de Looze
Secretaris Mobiliteit
: 06 46 21 50 49
: s.looze@haarlem.nl   

Tim Putting
Projectsecretaris Economie
: 06 38 28 09 35
:t.putting@metropoolregioamsterdam.nl

Arjen Overbeek
Adviseur Raads- en Statenleden
: 06 22 76 67 25
: a.overbeek@metropoolregioamsterdam.nl

Mark Intres
Woordvoerder / Communicatieadviseur
: 06 29 24 99 98
: m.intres@metropoolregioamsterdam.nl

Sjarida Wiesener
Financieel Adviseur
: 06 30 06 32 42
: s.wiesener@metropoolregioamsterdam.nl

Afbeeldingen (alleen headers)

Metropoolregio Amsterdam maakt gebruik van cookies.

Door op akkoord te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies.

Metropoolregio Amsterdam maakt gebruik van cookies.

Voor een correcte werking van onze website maken we gebruik van functionele cookies. Daarnaast worden cookies ook gebruikt voor webstatistieken en social media. De webstatistieken en social media cookies van derden verzamelen mogelijk gegevens buiten de website van Metropoolregio Amsterdam.

Door op akkoord te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies.