Onderzoek naar verbinding tussen Markermeer, Oostvaardersplassen en Lepelaarplassen

  • 13-2-2019 14:02
Direct betrokken partijen gaan samen de mogelijkheden onderzoeken om het Markermeer te verbinden met het moerasgedeelte in de Oostvaardersplassen en Lepelaarplassen. Inzet is het realiseren van een robuust zoetwatergebied dat van betekenis kan blijven voor mens en dier.

Het onderzoek is een gezamenlijk initiatief van Provincie Flevoland, Rijkswaterstaat, gemeenten Almere en Lelystad, waterschap Zuiderzeeland, Staatsbosbeheer en Het Flevo-landschap. Met deze verbinding willen de organisaties de natuur in het Markermeer en de moerassen versterken zodat een zoetwatergebied ontstaat dat veerkrachtig is. Zij ondertekenden op 13 februari een samenwerkingsovereenkomst voor de onderzoeksfase.

Meer dynamiek
De natuur in het Markermeer-IJmeer moet verbeterd worden om te voldoen aan de richtlijnen van  Natura2000, waterkwaliteit en om economische ontwikkelingen mogelijk te maken. Een van de oplossingen is meer variëren in waterdieptes en oevers, zodat er meer dynamiek in het gebied komt. Daarnaast moet het Markermeer voedselrijker worden. Het water in de Oostvaardersplassen en Lepelaarplassen is juist voedselrijk.

Op dit moment zijn de drie natuurgebieden van elkaar gescheiden. Bij een verbinding kunnen waterdieren zoals vissen gemakkelijk van het ene naar het andere gebied en zo profiteren van de verschillende leefgebieden. Ook door het maken van ondieptes en vooroevers in het Markermeer komt er meer geschikt leefgebied voor deze dieren.


V. l.n.r: Jan Hoek (wethouder gemeente Almere), Kees Lever (divisiedirecteur
Staatsbosbeheer), Louis Schouwstra (HID Rijkswaterstaat Midden Nederland),
Ed Rentenaar (wethouder Lelystad), Michiel Rijsberman (gedeputeerde
Flevoland), Hetty Klavers (dijkgraaf Zuiderzeeland) en Ben Huisman (directeur
Het Flevo-landschap). Foto: Fostudio Wierd

Robuust zoetwatergebied
Met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst Oostvaardersoevers laten partijen hun gezamenlijke en regionale betrokkenheid zien. Zij onderzoeken of met innovatieve waterbouw een robuust zoetwatergebied te realiseren is, waarbij waterveiligheid gegarandeerd is. Daarbij wordt ook de financiering en koppelingen met andere opgaven in het gebied bekeken. “Voor bewoners en recreanten moet het een gebied worden waar zij graag komen om volop van de natuur te genieten”, zegt gedeputeerde Michiel Rijsberman. “Het project sluit dan ook goed aan bij onze ambitie voor het Nationaal Park Nieuw Land om natuur en recreatie samen te ontwikkelen.”

Deltanatuur
Het project Oostvaardersoevers maakt deel uit van het programma LIFE IP Deltanatuur, waarbij een financiële impuls wordt gegeven aan de ontwikkeling van waardevolle deltanatuurgebieden in Nederland. Het natuurbelang wordt met andere activiteiten en functies - zoals waterkwaliteit, waterveiligheid en economische belangen - gecombineerd. De focus van LIFE IP ligt op de zogenaamde ‘natte’ Natura 2000-gebieden in Nederland, zoals het IJsselmeergebied.  

Meer weten?
Meer informatie is te vinden op: