Pas op de plaats met ontwikkeling Schiphol

  • 31-1-2019 13:34
Er is in de omgeving van Schiphol op dit moment geen draagvlak voor een verdere ontwikkeling van Schiphol. De omgeving wil eerst een aantal verbeteringen doorgevoerd zien. ‘Dat we er niet uit zijn gekomen, tekent de stand van het debat over de luchtvaart in Nederland en Schiphol in het bijzonder’, zegt NH-gedeputeerde Adnan Tekin, voorzitter van de Bestuurlijke Regiegroep Schiphol, in een reactie.

In zijn laatste verslag als voorzitter van de Omgevingsraad Schiphol laat Hans Alders weten dast omwonenden en Schiphol niet tot overeenstemming zijn gekomen over de verdere ontwikkeling van de luchthaven. Het verslag is uitgebracht na een uitvoerige maatschappelijke consultatie en na maandenlange besprekingen tussen de luchtvaartsector, overheden, omwonenden, milieubeweging en VNO-NCW. 

Beheerst uitbreiden
De omgeving wil zo snel mogelijk willen het nieuwe normen- en handhavingsstelsel in de regelgeving verankerd zien. Het aantal vliegtuigbewegingen in de nacht moet volgens de omwonenden worden teruggebracht van 32.000 naar 29.000. Daarnaast willen zij aanscherping van de regels waardoor de luchtvaartsector minder vaak de Aalsmeerbaan en de Zwanenburgbaan kunnen inzetten. 

Hans Alders wijst er op dat de door hem voorgestelde ontwikkeling tot en met 2023 van 510.000 op Schiphol en 10.000 op Lelystad – naast de inmiddels gerealiseerde 25.000 extra op Eindhoven – optelt tot 545.000 vliegtuigbewegingen. Dat aantal maakt het mogelijk de kernfunctie van Schiphol, het verzorgen van directe intercontinentale verbindingen, beheerst uit te breiden. Het blijft ruimschoots binnen de oorspronkelijke afspraken in 2008 van in totaal 580.000 vliegtuigbewegingen. 

Het voorstel voor de komende vijf jaar zou het mogelijk moeten maken om de benodigde tijd te nemen om tot een noodzakelijke en zorgvuldige afweging te komen over de middel- en lange termijnontwikkeling van de internationale verbinding van Nederland met de rest van de wereld. Stappen als substitutie door middel van treinverbindingen en banen in zee vragen immers om tijd, zeker als het om meer gaat dan onderzoek. 

Versterken leefbaarheid
Alders geeft in zijn voorstel verder aan dat het hem verstandig lijkt om de resultaten van de maatschappelijke consultatie om te zetten in aanvullende afspraken ter versterking van de leefbaarheid. Als voorbeelden worden genoemd de opzet van een meetnetwerk waarmee ook de input in geluidsberekeningen kan worden gecheckt, de inrichting van een ombudsfunctie, het hoger aanvliegen op grotere afstand van de luchthaven en het treffen van opkoop- en isolatiemaatregelen. 

Legitimatie ontbreekt
Bij de omgevingspartijen is echter geen steun voor een ontwikkeling van de luchthaven voorbij de 500.000 vliegtuigbewegingen. De luchtvaartsector dringt op haar beurt juist aan op meer ontwikkelruimte voor de komende jaren dan in het voorstel van de voorzitter. Waar steun voor dit voorstel bij alle partijen ontbreekt, meent de voorzitter dat een legitimatie ontbreekt om als voorzitter een advies uit te brengen.

Luchtvaartsector nu aan zet
Adnan Tekin, gedeputeerde provincie Noord-Holland en voorzitter Bestuurlijke Regiegroep Schiphol, reageert in een weblog op het advies van Alders. Dat hij er niet uit is gekomen, tekent volgens Tekin de stand van het debat over de luchtvaart in Nederland en Schiphol in het bijzonder. ‘De discussie is in vergelijking met een paar jaar geleden duidelijk gekanteld. Voor de luchtvaartsector moet het duidelijk zijn dat altijd maar je zin krijgen in het verleden  geen garantie meer is voor de toekomst.’ 

De bal ligt nu bij de minister, aldus Tekin. En er is een aantal thema’s (bijvoorbeeld CO2, luchtruim, Lelystad) waar het Kabinet en de Tweede Kamer hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Ondertussen blijft er genoeg over (gezondheid, bescherming binnengebied, andere aanpak van geluidhinder, de nacht) om met Schiphol in gesprek te blijven. En ‘nieuwe’ onderwerpen zoals hoe we omgevingsbeleid en de organisatie daarvan anders en beter gaan vormgeven. De BRS gaat met de luchtvaartsector actief het gesprek hierover aan. Volledige weblog >

Advies
Het volledige advies en de bijbehorende bijlagen staan op de website van de Omgevingsraad Schiphol: www.omgevingevingsraadschiphol.nl