Mouwen opstropen voor versterken landschappelijke kwaliteiten

  • 11-9-2018 10:35
Met haar grote diversiteit aan bijzondere landschappen heeft de Metropoolregio Amsterdam (MRA) een waardevolle troef in handen. Maar deze troef houdt alleen waarde indien overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven erin blijven investeren. Een plan van aanpak schetst uitdagingen en kansen voor het metropolitane landschap.

De MRA hecht grote waarde aan haar landschappen. Met name de bouw van 230.000 woningen, de bijbehorende schaalsprong op het gebied van mobiliteit, de ruimtelijke gevolgen van de energietransitie en de opgave voor klimaatadaptatie zullen het landschap ingrijpend veranderen. 

Plan van aanpak
Het plan van aanpak, getiteld ‘Het metropolitane landschap als strategische opgave’, anticipeert op actuele ruimtelijke uitdagingen. Het plan maakt duidelijk dat een louter planologische insteek tekortschiet om de kwaliteit en de waarde van het metropolitane landschap te behouden  Een integrale benadering en een nieuwe financieringsstrategie zijn noodzakelijk.

Drie sporen
Bovenstaande wordt onderzocht en uitgewerkt langs drie samenhangende en parallel lopende sporen:

1) Het duiden van betekenis van het landschap;
2) De confrontatie van ruimtelijke opgaven op de landschappelijke waarden;
3) Het realiseren van een investeringsprogramma voor het landschap. 

Acties
Uit deze drie sporen vloeien acties voort om het landschap te behouden en te versterken, evenals een voorstel voor structurele afspraken over de financiering. De inzet richt zich nadrukkelijk in op een intensievere samenwerking met andere ruimtelijke opgaven binnen de MRA. Dat gebeurt vanuit lopende projecten en initiatieven, met de daarbij behorende structuren. Waar relevant wordt verwezen naar de actiepunten in de MRA Agenda.

Download Plan van aanpak ‘Het metropolitane landschap als strategische opgave’ >>