Nieuwe toekomst voor Oostvaardersplassen

  • 12-7-2018 09:56
De toekomst van de Oostvaardersplassen komt er anders uit te zien. Provinciale Staten van Flevoland hebben dat besloten. Het integrale advies van de Commissie-Van Geel dient als beleidskader voor het beheer van dit bijzondere gebied. Kern van het voorstel is de versterking van het landschap en de natuurwaarden en uitbreiding van mogelijkheden tot recreatie.

De Oostvaardersplassen, één van de belangrijkste natuurgebieden van de Metropoolregio Amsterdam, vormen in de eerste plaats een natuurreservaat voor vogels. De uitvoering van het Natura 2000-beheerplan krijgt topprioriteit. Om de Natura 2000-doelstellingen te behalen en zo de Oostvaardersplassen te bewaren als belangrijk gebied voor vele soorten vogels, wordt grasland onder water gezet. Afname van het aantal grote grazers naar 1100 is volgens de commissie-Van Geel nodig om de vegetatie in het kerngebied de tijd te geven te herstellen van de overbegrazing van afgelopen jaren. De grote grazers wordt daarna nauwgezet in de gaten gehouden, zodat Staatsbosbeheer en provincie snel kunnen reageren op ontwikkelingen.

Maatregelen op een rij
De belangrijkste maatregelen zijn:
- Om te komen tot een gevarieerd en halfopen landschap wordt van de 1880 hectare open gebied 500 hectare onder water gezet (vernat) en wordt 300 hectare aan bosschages geplant;
- Het aantal grote grazers wordt teruggebracht tot 1100 (160 runderen, 450 Konikpaarden en 490 edelherten) om de variëteit aan vegetatie weer te laten toenemen. Vanaf 2019 blijft de populatie op maximaal 1500 grote grazers.
- Er wordt geïnvesteerd in de bereikbaarheid en de recreatieve voorzieningen.
- Het Nationaal Park Nieuw Land wordt het vehikel om het gebied vorm te geven: natuur, landschap, toerisme, recreatie, communicatie en educatie.
- De ontwikkeling van de Natura 2000-doelstellingen wordt nauwgezet in de gaten gehouden, om het beleid tijdig te kunnen bijstellen.

Afname aantallen grote grazers
Door de afname van de begrazingsdruk kan het gras herstellen. Dit betekent dat nog dit jaar de kuddes moeten worden verkleind met minimaal 980 edelherten en 180 konikpaarden. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden, die worden verkend in een onderzoek in opdracht van de provincie. De paarden worden zo veel mogelijk elders geplaatst in de provincie, in Nederland of in het buitenland. Edelherten zijn minder gemakkelijk te verplaatsen. De mogelijkheid van afschot wordt door de provincie dan ook niet uitgesloten.