Gebiedsakkoord zet in op kwaliteitsverbetering Oostelijke Vechtplassen

  • 6-12-2017 15:49
De Oostelijke Vechtplassen worden een aantrekkelijk en toegankelijk gebied waar mensen graag wonen, werken en recreëren. Door een verbetering van de waterkwaliteit kunnen recreatie en natuur elkaar bovendien versterken. Maar liefst 21 organisaties hebben hun handtekening gezet onder een gebiedsakkoord. Met de projecten is een investering gemoeid van ruim 77 miljoen euro.

De provincie Noord-Holland heeft de afgelopen jaren het initiatief genomen tot deze forse kwaliteitsverbetering voor natuur en landschap, water, recreatie en toerisme en de leefomgeving voor de Oostelijke Vechtplassen. Naast het herstel van legakkers wordt 800 hectare nieuwe natuur en faunapassages aangelegd om de natuurgebieden met elkaar te verbinden. Bovendien is het de bedoeling de kwaliteit van de openbare ruimte en publieke voorzieningen in het gebied aan te pakken. Daarnaast wordt de waterkwaliteit in een deel van de plassen verbeterd en het grote baggerprobleem in de Loosdrechtse Plassen aangepakt. Dit alles moet leiden tot een economische impuls voor de watersportsector. 

Oostelijke Vechtplassen
De Oostelijke Vechtplassen (waar de Loosdrechtse Plassen deel van uitmaken) vormen een prachtig gebied waar natuur, cultuurhistorie en recreatie voortdurend met elkaar te maken hebben. De kwaliteit en beheer van natuur, water en openbare ruimte is echter al jaren onvoldoende. 

De betrokken overheden, recreatieondernemers, beheerders en gebruikers hebben geconcludeerd dat het beste door samenwerking aan concrete oplossingen gewerkt kan worden. Na een intensief proces is er een gezamenlijke aanpak van de problemen in het gebied opgesteld. Deze aanpak heeft geleid tot het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen.

Ondertekenaars
De ondertekenaars van het Gebiedsakkoord zijn: De provincies Noord-Holland en Utrecht, de gemeenten Wijdemeren, Stichtse Vecht en Hilversum, Waternet, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Plassenschap Loosdrecht e.o., Regio Gooi en Vechtstreek, Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten, Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland, Vereniging Hiswa, Vereniging van Recreatieondernemers Nederland (Recron), Koninklijk Nederlands Watersportverbond (KNWV), Vereniging Verenigde Bedrijven Boomhoek, Vechtplassencommissie, Toeristische Kanobond Nederland (TKBN), Belangenvereniging Eerste Loosdrechtse Plas (BELP), Vereniging Kievitsbuurten 

Een aparte steunbetuiging wordt ondertekend door Platform Recreatie en Toerisme Wijdemeren en ANWB.