Waterbestendig Westpoort maakt metropoolregio minder kwetsbaar

  • 2-11-2017 15:39
Het beschermen van Westpoort met al haar vitale en kwetsbare functies tegen de gevolgen van een overstroming verdient alle aandacht. Bewustwording, het beperken van de omvang van een ramp en een robuuste inrichting zijn de belangrijkste onderdelen om de gevolgen van wateroverlast te beperken. Dat blijkt uit het rapport Waterbestendig Westpoort dat aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Deltacommissaris is aangeboden.

Hoewel Amsterdam en dus ook Westpoort via dijken langs de Lek en de sluizen bij IJmuiden goed beschermd is, is een overstroming nooit helemaal uit te sluiten. De kans is klein, maar als het gebeurt zijn de gevolgen groot. Het afgelopen anderhalf jaar is de waterbestendigheid van Westpoort uitgebreid onderzocht. Dit heeft geresulteerd in het rapport Waterbestendig Westpoort. Het onderzoek betrof een gezamenlijk initiatief van de Gemeente Amsterdam, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Havenbedrijf Amsterdam, de provincie Noord-Holland en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Kwetsbare functies
Westpoort herbergt veel vitale en kwetsbare functies, zoals de stroomvoorziening, afvalwaterzuivering, het warmtenet, telecom en chemische industrie. Doel van de nu ontwikkelde strategie is om ervoor te zorgen dat deze functies maximaal worden beschermd en de gevolgen wanneer het wel misgaat zoveel mogelijk worden beperkt. Het is nu aan betrokken bedrijven, overheden en andere belanghebbenden om stappen te zetten op weg van denken naar doen.

Bruikbaar voor andere gebieden
De strategie is ontwikkeld voor Westpoort, maar is ook bruikbaar voor andere gebieden en regio’s. Daarmee zijn de onderzoeksbevindingen van belang voor iedereen die werk wil maken van een betere bescherming van vitale en kwetsbare infrastructuur. 

Drie sporen
De strategie zet in op het beter benutten van kansen die zich voordoen om de omgeving waterbestendig te maken bij ruimtelijke ontwikkelingen en bedrijfsinvesteringen, op het zo nodig aanpassen van bestaande objecten en op het maken van afspraken tussen publieke en private partijen. De drie richtingen om de vitale en kwetsbare functies te beschermen zijn:

  1. Informatievoorziening en bewustwording van de overstromingsrisico’s voor de bedrijven, zodat zij bij nieuwe investeringen deze informatie meenemen in hun afwegingen. Zij kunnen dan bijvoorbeeld een nieuw schakelstation voor elektriciteit verhoogd aanleggen zodat er minder kans is op uitval of schade.
  2. Acties om schade voor de hele regio zoveel mogelijk te beperken en vitale functies zo snel mogelijk weer op gang te brengen. Het gaat hier om de voorzieningen en processen die de overheid minimaal geregeld wil hebben. Bijvoorbeeld het begaanbaar houden van een weg bij een overstroming of het hebben van een nautisch crisisplan om schade aan en door (tank)schepen zoveel mogelijk te beperken.
  3. Actief aanhaken bij kansen die zich voordoen in de regio, bijvoorbeeld de ontwikkeling van Haven Stad en de realisatie van waterrobuuste datacenters.

Download
Het volledige rapport is te downloaden via het kennisportaal ruimtelijke adaptatie

 Bron: noord-holland.nl