Bewoners Noordzeekanaalgebied ervaren weinig overlast van haven en industrie

  • 12-4-2017 19:02
Haven en industrie in het Noordzeekanaalgebied geven overlast, maar deze is van zeer beperkte invloed op de leefbaarheid van de woonomgeving en de beleving van de recreatiegebieden. De meeste hinder die bewoners en recreanten ervaren is lawaai van vliegtuigen.

Dat blijkt uit een representatieve steekproef onder bewoners en recreanten. Het leefbaarheidsonderzoek is verricht door onderzoeksbureau RIGO, in opdracht van het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied. 

Prettig wonen
Zo’n 78% van de bewoners in het gebied zijn tevreden over hun woonomgeving. Dit is net iets minder dan gemiddeld in Nederland (82%). Factoren zoals de kwaliteit van de woning, veiligheid op straat en sociale samenhang in de buurt bepalen meer de kwaliteit van de woonomgeving dan overlast van de bedrijvigheid. Als er hinder ervaren wordt, gaat het vooral om geluidsoverlast van vliegtuigen en in mindere mate van wegverkeer. Op specifieke plaatsen in de kustgebieden wordt de industrie aangeduid als bron van overlast.

De recreatiegebieden vervullen een belangrijke functie voor bewoners van het Noordzeekanaalgebied. Over het algemeen zijn mensen tevreden en worden de recreatiegebieden gewaardeerd. 

Goede respons
De afgelopen jaren is het gebruik van de bedrijventerreinen en de woonwijken geïntensiveerd. De ambitie van het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied is om het gebruik van de ruimte nog verder te intensiveren. Dit alles gebeurt binnen de wettelijke milieunormen. Om te weten of mensen nog wel prettig wonen en recreëren in het gebied heeft het Bestuursplatform dit onderzoek laten uitvoeren. Met een respons van 25% van de bewoners en 13% van de recreanten geeft het onderzoek een goed beeld van de mening over het Noordzeekanaalgebied.

Het Bestuursplatform heeft op basis van dit onderzoek besloten om daar waar overlast is, te onderzoeken of er gerichte maatregelen mogelijk zijn om de overlast te beperken. Op basis van deze resultaten zal het Bestuursplatform na de zomer een gerichte aanpak bepalen.

Download ‘Leefbaarheidsonderzoek Noordzeekanaalgebied'